טופס לספירת מלאי

טופס לספירת מלאי – PDF


טופס לספירת מלאי

טופס לספירת מלאי


מס הכנסה

הצהרת הון דין וחשבון על רכוש והתחייבויות ליום 


מס הכנסה

דין וחשבון על חלוקת דיבידנד


מס הכנסה

דין וחשבון על הכנסת החברה בארץ ובחו"ל בשנת המס 2014


מס הכנסה

בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע


מס הכנסה

בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי/תעודת הוראה/תעודת מקצוע


מס הכנסה

ייפוי כוח סטנדרטי לייצוג לעניין חוק מענק עבודה


מס הכנסה

בקשה לתשלום מס על הכנסה מהשכרה למגורים ללא חיוב בהגשת דו"ח שנתי על הכנסות


מס הכנסה

בקשה להכרה בחברה משפחתית


מס הכנסה

בקשה לפטור/הקטנה של ניכוי במקור


מס הכנסה

הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד


מס הכנסה

בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה


מס הכנסה

בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת


מס הכנסה

דו"ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה


מס הכנסה

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה


מס הכנסה

כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי מעביד


מס הכנסה

פתיחת תיק לתאגיד במס הכנסה ו/או בניכויים


מס הכנסה

דרישת פרטים בדבר סגירת עסק/מישלח יד


מס הכנסה

בקשה לרישום ייצוג ראשי/מתן ייפוי כוח


טופס מע"מ

הודעה על אי פעילות עסקית זמנית


טופס מע"מ

עדכון פרטי עוסק


טופס מע"מ

בקשה להעברת מס ממשכיר הנכס לשוכר הנכס.


טופס מע"מ

בקשה לרישום כעוסק זר


טופס מע"מ

בקשה לרישום- מלכ"ר במע"מ


טופס מע"מ

רישום לצרכי מס ערך מוסף


טופס 101

כרטיס עובד ובקשה להקלה ולתיאום מס על ידי המעביד.


בקשה לתיאומי מס

בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה.


תקנון החברה

הצהרת תקנות החברה לפי חוק החברות התשמ"ט. יש למלא את הפרטים של בעלי החברה ועורך הדין של החברה


הצהרת דירקטורים ראשונים

מלאו את כל הפרטים והחתימו את עו"ד המטפל בחברה בטרם שולחים את הטפסים לרשם החברות


הגשת מסמכים לרישום חברה

יש למלא את כל הפרטים, להחתים את עורך הדין המטפל בחברה ולשלם את האגרה על המסמכים שאתם שולחים


טופס הצהרת בעלי מניות

טופס הצהרת בעלי המניות של החברה. יש למלא את פרטי הבעלים של החברה ולהחתים את העו"ד המטפל בחברה.


בקשה לרישום חברה

מצורף לכם קובץ בקשה לרישום חברה אצל רשם החברות. מלאו פרטיכם וחתמו על המסמך והעבירו לעו"ד לחתימה סופית.